Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1.Provozovatel

Provozovatelem tohoto webu (dále jen „web“) je společnost Exponet s.r.o., Na Záhonech 838/22, Praha 4, 141 00, CZ026197456 , (dále jen „provozovatel“), kontaktní údaje jsou uvedeny na webu v sekci „Kontakt“.

Provozovatel si vyhrazuje všechna práva k obsahu webu. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zejména zakázána další publikace, rozmnožování, rozšiřování a převzetí do tisku nebo jiných sdělovacích prostředků nebo jiné sdělování veřejnosti jakéhokoli autorského díla nebo jeho části přístupného na webu, a to včetně jejich šíření prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS zpráv, jejich zahrnutí do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a jejich uchovávání v jakýchkoli databázích.

Web se nachází v České republice a je určen pro využití v rámci České republiky. Jakákoli práva a povinnosti mezi provozovatelem a třetími osobami se řídí právním řádem České republiky a jakékoli případné spory budou rozhodovány výlučně soudy České republiky.

2.Obchodní podmínky

V souvislosti s nabízeným zbožím nebo službami je na webu v příslušné sekci vždy uveden popis nabízeného plnění, jeho cena (u níž je uvedeno, zda je bez DPH nebo s DPH) a měna, v níž je platba přijímána (zpravidla koruny české).

Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky učiněné uživatelem webu ze strany provozovatele nebo s ním spolupracujícího subjektu. Objednávkou je i registrace k účasti na určité akci provedená uživatelem prostřednictvím webu.

3.Podmínky registrace

  • Registrace na akci je závazná. Účast je podmíněna zaplacením registračního poplatku.
  • Platba účastnického poplatku musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 1 den před konáním akce.
  • Nebude-li platba za registraci na akci na účtu pořadatele před jejím konáním, je účastník povinen na místě zaplatit poplatek v hotovosti.
  • Zrušení registrace na akci musí být provedeno písemně (e-mailem na adresu info@expo-net.cz).
  • V případě zrušení registrace nejpozději 2 týdny před konáním akce se vrací 100 % registračního poplatku. V ostatních případech bude fakturována plná cena. Účastník má v takovém případě možnost za sebe navrhnout zástupce (nutno zaslat na e-mail info@exponet.cz), který musí být potvrzen pořadatelem.
  • Registrací souhlasíte s obchodními podmínkami.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu programu akce, bude-li k tomu mít podle svého posouzení vážné důvody.

Je-li uživatel webu, který si objedná nějaké plnění od provozovatele, spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 2 týdnů před dnem konáním.

4.Způsob platby, dodání nebo plnění

Platba za objednané plnění (například účast na akci) se obvykle provádí bezhotovostně; v hotovosti pouze na místě konání akce. Plnění má zpravidla charakter služby, a to uspořádání akce, školení apod., a uživatel webu je obdrží tím, že mu provozovatel umožní se akce zúčastnit. Případná neúčast uživatele na akci nemá na splnění smlouvy provozovatelem vliv.

5.Pořízení a užití fotografií a záznamů

Pro případ, že se uživatel webu bude podílet nebo účastnit na nějaké akci nabízené provozovatelem (ať již školení, konferenci, vzdělávací, kulturní, společenské nebo jiné akci, přičemž pojem akce pro tyto účely zahrnuje i případné související činnosti, například příchod účastníků, následné společenské setkání apod.), souhlasí s tím, že provozovatel a subjekty s provozovatelem spolupracující mají právo pořizovat fotografie a záznamy (včetně audiovizuálních) z akce, které mohou zachycovat i uživatele, a dle svého uvážení je dále zpracovávat, využívat a předávat třetím osobám, popřípadě je prostřednictvím jakéhokoli média uveřejňovat. Pořízení a využití fotografií a záznamů či jiné nakládání s nimi je zohledněno ve smluvních podmínkách (zejména ve výši ceny za účast na akci) a vzhledem k tomu nemá uživatel právo na jakoukoli odměnu za ně.

6.Náklady na dodání produktu

Není-li u popisu produktu na webu výslovně uvedeno něco jiného, nejsou žádné náklady na dodání účtovány.

7.Uplatňování práva z vadného plnění (reklamační řád) a informace o záruce

Případná práva z vadného plnění je nutno uplatnit písemně na adresu provozovatele uvedenou na webu. Reklamace musí obsahovat jméno, adresu, e-mail a případné další kontaktní údaje reklamujícího, dále specifikaci plnění (zpravidla akce nebo školení), kterého se reklamace týká, a popis, v čem dle reklamujícího spočívala vadnost plnění. Reklamační formulář není předepsán.

V případě, že by bylo potřebné v souvislosti s reklamací zaslat jakýkoli dokument nebo hmotný předmět provozovateli, je třeba učinit tak na adresu provozovatele uvedenou na webu.

Reklamující bude provozovatelem ohledně vyřizování reklamace kontaktován na adresu, kterou v reklamaci udá, a to bez zbytečného odkladu.

Vzhledem k charakteru plnění se neposkytuje záruka; práva z případného vadného plnění se jinak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  Kontaktujte nás